• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Монгол улсын үндсэн хуулиас

Монголын ард түмэн бид:

-   улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлж,

-   хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлж,

-   төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөж,

-   хүн төрөлхтөний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж,

-   эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно. Үүний учир Монгол Улсын Үндсэн хуулийг даяар олноо зарлан тунхаглаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

Иргэний хуулиас

2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АРВАН  ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Барьцааны эрх

157 дугаар зүйл. Барьцааны зүйлийн талаар талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг

157.1.Барьцаалагч дараахь эрх эдэлнэ:

Дэлгэрэнгүй ...

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

2003 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь бараа, бүтээгдэхүүн /цаашид “бараа” гэх/ худалдах, худалдан авах, ажил гүйцэтгэх болон үйлчилгээ  үзүүлэх явцад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй ...
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ  ОРУУЛЖЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

 

Монгол Улсын Их хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар "Хөдөлмөрийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Уг өөрчлөлтөөр “туршилтын хугацаа” 6 сараас илүүгүй байна гэж заасан байсныг өөрчилж 3 сар хүртэл байхаар, дагалдан ажиллах тохиолдолд хугацаа 3 сар хүртэл байхаар, түүнчлэн ажил олгогч цагаар ажиллах ажилтан ажиллуулж болохоор хуульчилжээ.

Дэлгэрэнгүй ...

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

1997 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр

Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн төрийн бус байгууллагууд нь энэхүү хуульд заасан журмын дагуу 1998 оны 1 дүгээр сарын 13-ны дотор улсын шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй ...

Төрийн бус байгууллагын тухай

1997 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр

Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.  Хуулийн зорилт

            Энэ хуулийн зорилт нь Үндсэн хууль болон Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр  тодорхойлсон хүний эрхийг хэрэгжүүлэх зорилгоор иргэд эвлэлдэн нэгдэх, төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулах болон төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй ...