• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хууль эрхийн актуудын заалтаас

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ НИЙГЭМЛЭГИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ХУУЛЬ ЭРХИЙН АКТУУДЫН ЗААЛТААС

“Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хууль

Дэлгэрэнгүй ...

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулиас

2002 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

23 дугаар зүйл. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах болон нийлүүлэх бүтээгдэхүүн

23.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд шаардагдах бүтээгдэхүүний хэрэгцээгээ бодитой тодорхойлж, төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээр өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, бусад этгээдээс гэрээгээр худалдан авч болно. Гэрээнд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл, төсвийн санхүүжилтийг тусгана.

Дэлгэрэнгүй ...

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулиас

/Шинэчилсэн найруулга/

2006 оны 12 сарын 15 өдөр

Улаанбаатар хот

29 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын нийтлэг бүрэн эрх

29.2. Засаг дарга эрх хэмжээний хүрээнд хууль тогтоомжид нийцүүлэн захирамж гаргана.

Дэлгэрэнгүй ...

Зар сурталчилгааны тухай хуулиас

2002 оны 05 сарын 30 өдөр

Улаанбаатар хот

25 дүгээр зүйл. Зар сурталчилгаанд тавих олон нийтийн хяналт

25.1.  Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүн зар сурталчилгааны хууль тогтоомжыг зөрчсөн болон түүнтэй   холбоотой мэдээллийг тодорхой үндэслэл саналын хамт эрх бүхий байгууллагад тавих, шаардлагатай бол мэдээлэх хэрэгслээр нийтийг сэрэмжлүүлж болно.

Дэлгэрэнгүй ...