Иргэний хуулиас

2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АРВАН  ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Барьцааны эрх

157 дугаар зүйл. Барьцааны зүйлийн талаар талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг

157.1.Барьцаалагч дараахь эрх эдэлнэ:

Дэлгэрэнгүй ...