• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ  ОРУУЛЖЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

 

Монгол Улсын Их хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар "Хөдөлмөрийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Уг өөрчлөлтөөр “туршилтын хугацаа” 6 сараас илүүгүй байна гэж заасан байсныг өөрчилж 3 сар хүртэл байхаар, дагалдан ажиллах тохиолдолд хугацаа 3 сар хүртэл байхаар, түүнчлэн ажил олгогч цагаар ажиллах ажилтан ажиллуулж болохоор хуульчилжээ.

Дэлгэрэнгүй ...

Хөдөлмөрийн тухай хуулиас

1999 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Дэлгэрэнгүй ...