• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +976 11-327957

Өргөдөл гомдол өгөх

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ  ОРУУЛЖЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖЭЭ

 

Монгол Улсын Их хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар "Хөдөлмөрийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Уг өөрчлөлтөөр “туршилтын хугацаа” 6 сараас илүүгүй байна гэж заасан байсныг өөрчилж 3 сар хүртэл байхаар, дагалдан ажиллах тохиолдолд хугацаа 3 сар хүртэл байхаар, түүнчлэн ажил олгогч цагаар ажиллах ажилтан ажиллуулж болохоор хуульчилжээ.

231 дүгээр зүйл. Туршилтын хугацаа:

   231.1. Ажилтныг ажилд авахдаа мэргэжлийн ур чадвар, ажлын дадлага, туршлага тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд тохирох эсэхийг шалгах зорилгоор туршилтын хугацаа тогтоож болно.

   231.2. Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг талууд харилцан тохиролцох бөгөөд туршилтын хугацаа гурван сар хүртэл байна.

   231.3. Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг заагаагүй бол ажилтныг туршилтын хугацаагүйгээр ажилд авсанд тооцно.

23дугаар зүйл. Дагалдан ажиллуулах хугацаа: 

   232.1. Ажилтныг мэргэжлийн ур чадвар, дадлага, туршлага эзэмшүүлэх зорилгоор дадлага, туршлагатай ажилтныг дагалдан ажиллуулж болно.

  1. 232. Дагалдан ажиллуулах хугацаа гурван сар хүртэл байна.

   23дугаар зүйл. Цагаар ажиллах:

233.1. Ажил олгогч цагаар ажиллах ажилд ажилтан авч ажиллуулж болно.

233.2. “Цагаар ажиллах” гэж ажил олгогчоос тодорхой ажил, үүргийг биечлэн гүйцэтгүүлж, гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ, ажилласан цагт нь тохирсон цалин хөлсийг тухай бүр тооцож олгохыг хэлнэ.

233.3. Цагаар ажиллах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээнд гүйцэтгэх ажил үүрэг, ажлын цаг, хөдөлмөрийн нөхцөл, цалин хөлсийг талууд харилцан тохиролцож тусгана гэж заасан шинэ нэмэлт өөрчлөлтийг 2017 оны 4 сарын 21-ний өдөр хөдөлмөрийн тухай хуулинд оруулсан байна.

 

Монгол Улсын Их хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар "Хөдөлмөрийн тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Уг өөрчлөлтөөр “Туршилтын хугацаа” 6 сараас илүүгүй байна гэж заасан байсныг өөрчилж 3 сар хүртэл байхаар, дагалдан ажиллах тохиолдолд хугацаа 3 сар хүртэл байхаар, түүнчлэн ажил олгогч цагаар ажиллах ажилтан ажиллуулж болохоор хуульчилжээ.

231 дүгээр зүйл. Туршилтын хугацаа:

231.1. Ажилтныг ажилд авахдаа мэргэжлийн ур чадвар, ажлын дадлага, туршлага тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд тохирох эсэхийг шалгах зорилгоор туршилтын хугацаа тогтоож болно.

231.2. Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг талууд харилцан тохиролцох бөгөөд туршилтын хугацаа гурван сар хүртэл байна.

231.3. Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг заагаагүй бол ажилтныг туршилтын хугацаагүйгээр ажилд авсанд тооцно.

23дугаар зүйл. Дагалдан ажиллуулах хугацаа:

232.1. Ажилтныг мэргэжлийн ур чадвар, дадлага, туршлага эзэмшүүлэх зорилгоор дадлага, туршлагатай ажилтныг дагалдан ажиллуулж болно.

23.2. Дагалдан ажиллуулах хугацаа гурван сар хүртэл байна.

23дугаар зүйл. Цагаар ажиллах:

233.1. Ажил олгогч цагаар ажиллах ажилд ажилтан авч ажиллуулж болно.

233.2. “Цагаар ажиллах” гэж ажил олгогчоос тодорхой ажил, үүргийг биечлэн гүйцэтгүүлж, гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ, ажилласан цагт нь тохирсон цалин хөлсийг тухай бүр тооцож олгохыг хэлнэ.

233.3. Цагаар ажиллах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээнд гүйцэтгэх ажил үүрэг, ажлын цаг, хөдөлмөрийн нөхцөл, цалин хөлсийг талууд харилцан тохиролцож тусгана гэж заасан шинэ нэмэлт өөрчлөлтийг 2017 оны 4 сарын 21-ний өдөр хөдөлмөрийн тухай хуулинд оруулсан байна.

 

Pin It